Ίδρυση επιχειρήσεων σε στρατηγικούς τομείς στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη

Κωδικός πρόσκλησης: ΑΜΘ88
Σημαία της ΕΕ Σήμα ΕΣΠΑ 2014-2020 Σημαία της Ελλάδος

«Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3α.4.2)»

Σκοπός της δράσης είναι η παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση νέων επιχειρηματικών ιδεών μέσω και της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες. Μέσω της Δράσης ενισχύονται, κατά προτεραιότητα, επενδυτικά σχέδια σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), ήτοι:

 • Αγροδιατροφή
 • Υλικά (πλαστικά-ελαστικά, μη μεταλλικά ορυκτά), Καινοτόμα υλικά
 • Τουρισμός-Πολιτισμός
 • Χημικά, Φάρμακα, Υγεία
 • Περιβάλλον, Ενέργεια, Υβριδικές τεχνολογίες
 • Ηλεκτρονικός / Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

  «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020

 • Περιοχή εφαρμογής

  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

 • Καθεστώς ενίσχυσης

  Καν (ΕΕ) 1407/2013 De minimis


 • Χρηματοδότηση

  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ελληνικό Δημόσιο

 • Συνολική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη

  € 5.000.000

 • Όρια προϋπολογισμού κάθε πρότασης

  € 20.000 - 285.000

Λήξη υποβολής προτάσεων

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020


Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από επιχειρήσεις που ανήκουν στις παρακάτω ενότητες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (με αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας – ΚΑΔ), ενώ κάποιες από τις δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνονται, μοριοδοτούνται υψηλότερα εφόσον ανήκουν στους άξονες της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Δεν είναι επιλέξιμοι όλοι οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας μέσα σε κάθε ενότητα:

 • Ορυχεία, λατομεία (05-09)
 • Μεταποίηση (10-33)
 • Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και κλιματισμού (35)
 • Παροχή νερού· επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (36-39)
 • Κατασκευές (41-43)
 • Ενημέρωση και επικοινωνία (58-63)
 • Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (69-75)
 • Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (77-82)
 • Εκπαίδευση (85)
 • Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (86-88)
 • Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία (90-93)
 • Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (94-96)
Με ενδιαφερει