Ίδρυση μικρών, πολύ μικρών επιχειρήσεων σε στρατηγικούς τομείς του Βόρειου Αιγαίου

Κωδικός πρόσκλησης: ΒΑΕ3
Σημαία της ΕΕ Σήμα ΕΣΠΑ 2014-2020 Σημαία της Ελλάδος

«Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3»

Ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, στη δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, στη βελτίωση του βαθμού οικονομικής εκμετάλλευσης καινοτόμων ιδεών μέσω της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα / υπηρεσίες και στη βελτίωση των δεικτών επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια.


ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

  «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»

 • Περιοχή εφαρμογής

  Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • Καθεστώς ενίσχυσης

  Καν (ΕΕ) 1407/2013 De minimis


 • Χρηματοδότηση

  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ελληνικό Δημόσιο

 • Συνολική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη

  € 2.500.000

 • Όρια προϋπολογισμού κάθε πρότασης

  € 20.000 - 300.000

Λήξη υποβολής προτάσεων

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020


Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από επιχειρήσεις που ανήκουν στις παρακάτω ενότητες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (με αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας – ΚΑΔ). Δεν είναι επιλέξιμοι όλοι οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας μέσα σε κάθε ενότητα:

 • Μεταποίηση (10-33)
 • Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (36-39)
 • Χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (45-47)
 • Ενημέρωση και επικοινωνία (58-63)
 • Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (77-82)
 • Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (86-88)
Με ενδιαφερει