Ανταγωνιστικότητα μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα

Κωδικός πρόσκλησης: 019ΚΕ
 
Σημαία της ΕΕ Σήμα ΕΣΠΑ 2014-2020 Σημαία της Ελλάδος

«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ‒κατά προτεραιότητα‒ των 8 τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Αφορά κυρίως:

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν -κατά προτεραιότητα- στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ):

 • Αγροδιατροφή
 • Βιομηχανία τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Πολιτιστικές & Δημιουργικές βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Υγεία
 • Κατασκευές

Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και απλοποιημένη, δηλ. τα επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται.

Αποκλείονται:

Αποκλείονται από τη Δράση επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ:

 • Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
 • Δασοκομία και υλοτομία
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

  Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)

 • Περιοχή εφαρμογής

  Όλη η Ελλάδα

 • Καθεστώς ενίσχυσης

  Καν (ΕΕ) 1407/2013 De minimis


 • Χρηματοδότηση

  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ελληνικό Δημόσιο

 • Συνολική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη

  € 400.000.000

 • Όρια προϋπολογισμού κάθε πρότασης

  € 20.000 - 200.000

Λήξη υποβολής προτάσεων

Μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού


Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από επιχειρήσεις που ανήκουν στις παρακάτω ενότητες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (με αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας – ΚΑΔ). Δεν είναι επιλέξιμοι όλοι οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας μέσα σε κάθε ενότητα:

 • Ορυχεία, λατομεία (05-09)
 • Μεταποίηση (10-33)
 • Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και κλιματισμού (35)
 • Παροχή νερού· επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (36-39)
 • Κατασκευές (41-43)
 • Χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (45-47)
 • Μεταφορά και αποθήκευση (49-53)
 • Ενημέρωση και επικοινωνία (58-63)
 • Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (69-75)
 • Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (77-82)
 • Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (86-88)
 • Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία (90-93)
 • Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (94-96)
Με ενδιαφερει