Επιχορήγηση για απασχόληση ανέργων σε επιχειρήσεις στους στρατηγικούς τομείς της Ηπείρου

Κωδικός πρόσκλησης: 79/2019
Σημαία της ΕΕ Σημαία της ΕΕ Σημαία της ΕΕ

«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα»

H Δράση εστιάζει στην αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα και στον περιορισμό του φαινομένου της διαρροής του επιστημονικού προσωπικού της Περιφέρειας, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τις προοπτικές ανάπτυξης νέων θέσεων απασχόλησης στους παραγωγικούς τομείς αιχμής της Περιφέρειας.

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους τέσσερις τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), ήτοι:

 • Aγροδιατροφή (για προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα I της ΣΛΕΕ, δηλαδή μη γεωργικά προϊόντα)
 • Bιομηχανία της εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία)
 • Παροχή υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Υγεία / ευεξία

για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με την πρόσληψη ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα. Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε ωφελούμενο που υπάγεται στο Πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών.

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

  «Ήπειρος 2014-2020

 • Περιοχή εφαρμογής

  Περιφέρεια Ηπείρου

 • Καθεστώς ενίσχυσης

  Καν (ΕΕ) 1407/2013 De minimis


 • Χρηματοδότηση

  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ελληνικό Δημόσιο

 • Συνολική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη

  € 8.000.000

Λήξη υποβολής προτάσεων

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020


Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από επιχειρήσεις που ανήκουν στις παρακάτω ενότητες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (με αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας – ΚΑΔ). Δεν είναι επιλέξιμοι όλοι οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας μέσα σε κάθε ενότητα:

 • Μεταποίηση (10-33)
 • Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (55-56)
 • Ενημέρωση και επικοινωνία (58-63)
 • Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (69-75)
 • Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (77-82)
 • Εκπαίδευση (85)
 • Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (86-88)
 • Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία (90-93)
 • Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (94-96)
Με ενδιαφερει