Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων σε στρατηγικούς τομείς στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη

Κωδικός πρόσκλησης: ΑΜΘ86
Σημαία της ΕΕ Σήμα ΕΣΠΑ 2014-2020 Σημαία της Ελλάδος

«Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό - αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3δ.5-6.1)»

Χρηματοδοτούνται αποκλειστικά οι αρχικές επενδύσεις υφιστάμενων επιχειρήσεων. Ειδικότερα, το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά την επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία Ενεργητικού για:

 • τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης
 • την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης
 • τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή
 • τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης

Σημειώνεται ότι για επιχειρήσεις που το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά τον τομέα του Τουρισμού (ΚΑΔ επένδυσης 55) κάθε προτεινόμενη αλλαγή θα πρέπει να εντοπίζεται εντός της ίδιας κατηγορίας δραστηριότητας δηλαδή εντός της κατηγορίας «Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα» ή εντός της κατηγορίας «Μη κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα».

Μέσω της Δράσης ενισχύονται κατά προτεραιότητα επενδυτικά σχέδια σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (Περιφερειακής RIS3), ήτοι:

 • Αγροδιατροφή
 • Υλικά (πλαστικά-ελαστικά, μη μεταλλικά ορυκτά), Καινοτόμα υλικά
 • Τουρισμός-Πολιτισμός
 • Χημικά, Φάρμακα, Υγεία
 • Περιβάλλον, Ενέργεια, Υβριδικές τεχνολογίες
 • Ηλεκτρονικός / Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

  «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020

 • Περιοχή εφαρμογής

  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

 • Καθεστώς ενίσχυσης

  Καν (ΕΕ) 651/2014 ΓΑΚ


 • Χρηματοδότηση

  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ελληνικό Δημόσιο

 • Συνολική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη

  € 10.000.000

 • Όρια προϋπολογισμού κάθε πρότασης

  € 60.000 - 800.000

Λήξη υποβολής προτάσεων

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020


Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από επιχειρήσεις που ανήκουν στις παρακάτω ενότητες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (με αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας – ΚΑΔ), ενώ κάποιες από τις  δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνονται, μοριοδοτούνται υψηλότερα εφόσον ανήκουν στους άξονες της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Δεν είναι επιλέξιμοι όλοι οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας μέσα σε κάθε ενότητα:

 • Ορυχεία, λατομεία (05-09)
 • Μεταποίηση (10-33)
 • Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (35)
 • Παροχή νερού· επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (36-39)
 • Χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (45-47)
 • Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (55-56)
 • Ενημέρωση και επικοινωνία (58-63)
Με ενδιαφερει