Εκσυγχρονισμός μέσω ΤΠΕ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο Βόρειο Αιγαίο

Κωδικός πρόσκλησης: ΒΑΕ5
Σημαία της ΕΕ Σήμα ΕΣΠΑ 2014-2020 Σημαία της Ελλάδος

«Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital Marketing»

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εισαγωγή ψηφιακών εφαρμογών και συστημάτων αυτοματισμού και την εν γένει αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους στο σημερινό δυσμενές περιβάλλον. Επίσης, προωθείται η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business) συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις επενδυτικών σχεδίων, θα πρέπει να αφορούν στα ακόλουθα:

 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Ηλεκτρονικές Κρατήσεις
 • Εσωτερική Οργάνωση, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
 • Διαχείριση Παραγωγής, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
 • Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες δημιουργικού
 • Ψηφιακή Προβολή –Διαφήμιση
 • Συστήματα αυτοματισμού

Ευνοούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και τις σχετικές δράσεις επιχειρηματικής ανακάλυψης, ήτοι:

 • Αγροδιατροφή
 • Τουρισμός - Φύση - Πολιτισμός

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

  «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»

 • Περιοχή εφαρμογής

  Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • Καθεστώς ενίσχυσης

  Καν (ΕΕ) 1407/2013 De minimis


 • Χρηματοδότηση

  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ελληνικό Δημόσιο

 • Συνολική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη

  € 2.500.000

 • Όρια προϋπολογισμού κάθε πρότασης

  € 10.000 - 50.000

Λήξη υποβολής προτάσεων

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020


Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από επιχειρήσεις που ανήκουν στις παρακάτω ενότητες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (με αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας – ΚΑΔ), ενώ κάποιες από τις  δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνονται, μοριοδοτούνται υψηλότερα εφόσον ανήκουν στους άξονες της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Δεν είναι επιλέξιμοι όλοι οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας μέσα σε κάθε ενότητα:

 • Μεταποίηση (10-33)
 • Παροχή νερού· επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (36-39)
 • Χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (45-47)
 • Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (55-56)
 • Ενημέρωση και επικοινωνία (58-63)
 • Διοικητικές και υποστηρικτικτές δραστηριότητες (77-82)
 • Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (86-88)
Με ενδιαφερει