Καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη επιχειρήσεων στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη

Κωδικός πρόσκλησης: ΑΜΘ89
Σημαία της ΕΕ Σήμα ΕΣΠΑ 2014-2020 Σημαία της Ελλάδος

«Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων»

Ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει μετά και από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), ήτοι:

 • Αγροδιατροφή
 • Υλικά (πλαστικά-ελαστικά, μη μεταλλικά ορυκτά), Καινοτόμα υλικά
 • Τουρισμός-Πολιτισμός
 • Χημικά, Φάρμακα, Υγεία
 • Περιβάλλον, Ενέργεια, Υβριδικές τεχνολογίες
 • Ηλεκτρονικός / Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Δεν είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη βασική έρευνα, δηλαδή στην πειραματική ή θεωρητική εργασία που αναλαμβάνεται για την παραγωγή νέων γνώσεων σχετικά με τα βασικά αίτια φαινομένων και παρατηρήσιμων γεγονότων, χωρίς να προβλέπεται άμεση εμπορική εφαρμογή ή χρήση.

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

  «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020

 • Περιοχή εφαρμογής

  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

 • Καθεστώς ενίσχυσης

  Καν. (ΕΕ) 651/2014 ΓΑΚ


 • Χρηματοδότηση

  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ελληνικό Δημόσιο

 • Συνολική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη

  € 6.000.000

 • Όρια προϋπολογισμού κάθε πρότασης

  € 50.000 - 250.000

Λήξη υποβολής προτάσεων

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020


Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά oι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από επιχειρήσεις που ανήκουν στις παρακάτω ενότητες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (με αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας – ΚΑΔ). Δεν είναι επιλέξιμοι όλοι οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας μέσα σε κάθε ενότητα:

 • Γεωργία, δασοκομία, αλιεία (01-03)
 • Ορυχεία, λατομεία (05-09)
 • Μεταποίηση (10-33)
 • Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και κλιματισμού (35)
 • Παροχή νερού· επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (36-39)
 • Κατασκευές (41-43)
 • Χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (45-47)
 • Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (55-56)
 • Ενημέρωση και επικοινωνία (58-63)
 • Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (77-82)
 • Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (86-88)
 • Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία (90-93)
 • Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (94-96)
Με ενδιαφερει