Έργα με καινοτομία σε υφιστάμενες επιχειρήσεις στην Κεντρική Μακεδονία

Κωδικός πρόσκλησης: 189-1β
Σημαία της ΕΕ Σήμα ΕΣΠΑ 2014-2020 Σημαία της Ελλάδος

«Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας»

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην καινοτομία ή/και στην έρευνα και ανάπτυξη, στους κλάδους οι οποίοι περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ήτοι:


 • Αγροδιατροφή
 • Δομικά υλικά
 • Κλωστοϋφαντουργία - Ένδυση
 • Τεχνολογίες ενέργειας, περιβάλλοντος, μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης περιλαμβάνεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν:

 • Καινοτομία
 • Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα
 • Πειραματική ανάπτυξη

Το κάθε έργο δύναται να υλοποιηθεί από έναν ή περισσότερους δικαιούχους ως ακολούθως:

 • Μία επιχείρηση
 • Ομάδα επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους
 • Συμπράξεις επιχειρήσεων με οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων
 • Μόνο μία ή ομάδα ανεξαρτήτων μεταξύ τους επιχειρήσεων μέσω συνεργασίας (σύμβασης) με οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, (είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα)

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη βασική έρευνα, δηλαδή την πειραματική ή θεωρητική εργασία που αναλαμβάνεται κυρίως για την παραγωγή νέων γνώσεων σχετικά με τα βασικά αίτια φαινομένων και παρατηρήσιμων γεγονότων, χωρίς να προβλέπεται η άμεση εμπορική εφαρμογή ή χρήση τους.


ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

  «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020

 • Περιοχή εφαρμογής

  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Καθεστώς ενίσχυσης

  Καν (ΕΕ) 651/2014 ΓΑΚ

 • Χρηματοδότηση

  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ελληνικό Δημόσιο

 • Συνολική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη

  € 6.000.000

 • Όρια προϋπολογισμού κάθε πρότασης

  € 20.000 - 400.000


Λήξη υποβολής προτάσεων

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020


Οι επιλέξιμοι τομείς είναι αυτοί που εξυπηρετούν τους στόχους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν δίνονται συγκεκριμένοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας. Ως εκ τούτου αφορά τις επιχειρήσεις που συνδέονται κατ’ αποκλειστικότητα με τους ακόλουθους θεματικούς τομείς, για τους οποίους έχουν ολοκληρωθεί τα αντίστοιχα εργαστήρια επιχειρηματικής ανακάλυψης:

 • Αγροδιατροφή
 • Δομικά υλικά
 • Κλωστοϋφαντουργία – ένδυση
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Τεχνολογίες ενέργειας, περιβάλλοντος, μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας
Με ενδιαφερει