Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια σε όλη την Ελλάδα

Κωδικός πρόσκλησης: 47.01
 
Σημαία της ΕΕ Σήμα ΕΣΠΑ 2014-2020 Σημαία της Ελλάδος

«Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια»

Στόχοι του προγράμματος

Προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, το εν λόγω επιχειρησιακό πρόγραμμα στηρίζει δράσεις που στοχεύουν:

 • Στην ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, η οποία, συγκεκριμένα, θα περιορίζει την επίπτωση στο περιβάλλον, θα μειώνει την εξάρτηση από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, θα ενισχύει μια βιώσιμη χρήση των πόρων στην υδατοκαλλιέργεια, θα βελτιώνει την καλή διαβίωση των ζώων ή θα διευκολύνει νέες βιώσιμες καινοτόμους μεθόδους παραγωγής
 • Στην ανάπτυξη ή εισαγωγή στην αγορά νέων ειδών υδατοκαλλιέργειας με καλές προοπτικές στην αγορά, νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων ή βελτιωμένων διαδικασιών, νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης
 • Στη διερεύνηση της τεχνικής ή οικονομικής σκοπιμότητας των καινοτομιών, των προϊόντων ή των διαδικασιών
Υλοποίηση των πράξεων

Οι Πράξεις μπορούν να υλοποιηθούν με δύο τρόπους:

 • Από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας σε συνεργασία με έναν ή περισσότερους Ερευνητικούς οργανισμούς, οι οποίοι θα έχουν τον ρόλο του εξωτερικού συνεργάτη των επιχειρήσεων (υπεργολάβοι). Σε περίπτωση περισσότερων της μίας επιχειρήσων υδατοκαλλιέργειας, αυτές θα συμμετέχουν στην πράξη με τη μορφή σύμπραξης, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ποιος είναι ο συντονιστής και ποιοι οι εταίροι. Απαιτείται η κατάρτιση και υποβολή υπογεγραμμένου προσύμφωνου υπεργολαβίας, με τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας ή και με άλλη εταιρία. Υποβάλεται από τη δικαιούχο επιχείρηση. Με απόφαση του συντονιστή φορέα ορίζεται ο συντονιστής του έργου (φυσικό πρόσωπο), ο οποίος διατελεί σε μόνιμη εργασιακή σχέση με τον συντονιστή φορέα.
 • Από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας σε σύμπραξη με έναν ή περισσότερους Ερευνητικούς οργανισμούς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένας από τους φορείς της σύμπραξης ορίζεται ως συντονιστής φορέας, ο οποίος θα καλείται «δικαιούχος» της πράξης ενώ οι υπόλοιποι φορείς θα καλούνται «εταίροι» της πράξης. Σε περίπτωση σύμπραξης επιχείρησης με Ερευνητικό οργανισμό, συντονιστής φορέας θα πρέπει να ορίζεται ο Ερευνητικός οργανισμός. Οι εταίροι της σύμπραξης ευθύνονται έναντι του φορέα υλοποίησης αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για το σύνολο της προτεινόμενης πράξης. Απαιτείται η η κατάρτιση και υποβολή συμφωνητικού συνεργασίας των συμπραττόντων φορέων για την από κοινού υλοποίηση του έργου και τους όρους της μεταξύ τους σύμπραξης.
Ποιες πράξεις δεν καλύπτει

Δεν χορηγείται στήριξη για πράξεις που αφορούν μόνο βασική έρευνα. Επίσης, μικρές τεχνικές βελτιώσεις γνωστών τεχνολογιών δεν αρκούν για να δοθεί στήριξη. Οι πράξεις δεν πρέπει να έχουν άμεσα εμπορικό χαρακτήρα. Ενδεχόμενα κέρδη, παραγόμενα στη διάρκεια της υλοποίησης, αφαιρούνται από τη δημόσια ενίσχυση που χορηγείται στη σχετική πράξη.


ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ)

 • Περιοχή εφαρμογής

  Όλη η Ελλάδα

 • Καθεστώς ενίσχυσης

  Καν (ΕΕ) 508/2014, άρ. 95


 • Χρηματοδότηση

  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ελληνικό Δημόσιο

 • Συνολική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη

  € 10.000.000

 • Όρια προϋπολογισμού κάθε πρότασης

  € 600.000

Λήξη υποβολής προτάσεων

Μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού


Γεωργία, δασοκομία, αλιεία (01-03)

και ειδικότερα δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας

Με ενδιαφερει