Μεταποίηση, εμπορία γεωργικών προϊόντων στην Πελοπόννησο (με περιορισμό)

Κωδικός πρόσκλησης: pelop-april-2020
Σημαία της ΕΕ Σήμα ΕΣΠΑ 2014-2020 Σημαία της Ελλάδος

«Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)»

Είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό προϋποθέσεις. Ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και η συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως η επέκταση δυναμικότητας (εφόσον καλύπτεται από τις απαραίτητες κάθε φορά αδειοδοτήσεις) ενεργών και ανενεργών μονάδων.

Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων και σφαγείων.

Ελαιοτριβεία που έχουν πάψει τη λειτουργία τους είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις για εκσυχγρονισμό με την προϋπόθεση ότι διατηρούν την ίδια δραστηριότητα και δυναμικότητα. Μετεγκατάσταση αυτών των επιχειρήσεων είναι επιλέξιμη δαπάνη, με την προϋπόθεση ότι η νέα εγκατάσταση βρίσκεται στην περιοχή εφαρμογής της Δράσης.

Ο εκσυγχρονισμός μονάδων (που είναι εγγεγραμμένες / εγκεκριμένες σύμφωνα με την ΚΥΑ 340668/2008) παραγωγής ανόργανων συμπληρωματικών ζωοτροφών δεν επιτρέπεται να αυξάνει τη δυναμικότητα πάνω από 20%.

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


 • Πρόγραμμα

  «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014-2020»

 • Περιοχή εφαρμογής

  Περιφέρεια Πελοποννήσου (με περιορισμό)

 • Καθεστώς ενίσχυσης

  Καν (ΕΕ) 1305/2013


 • Χρηματοδότηση

  Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ελληνικό Δημόσιο

 • Συνολική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη

  € 3.8900.000

 • Όρια προϋπολογισμού κάθε πρότασης

  € 100.000 - 599.999,99

Λήξη υποβολής προτάσεων

Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020


Η πρόσκληση δεν περιλαμβάνει πίνακα με επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων. Οι κλάδοι που είναι επιλέξιμοι ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Κρέας – πουλερικά – κουνέλια
 • Γάλα
 • Αυγά
 • Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα
 • Ζωοτροφές
 • Δημητριακά
 • Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
 • Οίνος
 • Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί
 • Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
 • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
 • Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)
Με ενδιαφερει