ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ορισμοί

Αποδέκτης
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια Αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το ενωσιακό ή άλλο δίκαιο δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Κάθε πληροφορία που αφορά (εξαρχής) ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό (on-line) αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Εκτελών την επεξεργασία

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Επεξεργασία

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Ιστότοπος

Είναι μια συλλογή από ιστοσελίδες, εικόνες, βίντεο ή άλλα ψηφιακά στοιχεία τα οποία φιλοξενούνται στην περιοχή (domain) https://cdways.com του παγκόσμιου ιστού (World Wide Web).

Συγκατάθεση ή συναίνεση

Του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Τρίτος

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία δημιουργεί ο διακομιστής (Web server) που φιλοξενεί έναν ιστότοπο και αποθηκεύει το πρόγραμμα περιήγησης (Web browser) που χρησιμοποιείς στον υπολογιστή ή στην κινητή σου συσκευή.

Γενικά

Από την 25η Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, εφεξής ο «Κανονισμός». Ο Κανονισμός έχει ευρύτατο πεδίο εφαρμογής, οφείλουν δε, να συμμορφώνονται σ’ αυτόν τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δημόσιος τομέας. Στην Ελλάδα, μετά την θέση σε εφαρμογή του παραπάνω Κανονισμού, ψηφίστηκε ο ν. 4624/2019, ο οποίος ρυθμίζει ειδικότερα θέματα, που ο Κανονισμός είχε αφήσει στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε εθνικού νομοθέτη.

Ο Κανονισμός εφαρμόζεται στην εν όλω ή εν μέρει αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο Κανονισμός εφαρμόζεται και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης.

Στη σελίδα αυτή διατυπώνονται οι πολιτικές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα, η σελίδα αυτή αναφέρει τον σκοπό, το είδος, τη διαδικασία και τον τρόπον με τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καθώς και τον χρόνο διατήρησής τους. Επίσης, σε ενημερώνουμε για τα δικαιώματά σου, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και τον Κανονισμό. Η εταιρεία μας, Roomcase e-services ΙΚΕ με έδρα την Αθήνα (Άλδου Μανουτίου 13, 11521) είναι αποδέκτης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ταυτόχρονα ενεργεί είτε ως υπεύθυνος επεξεργασίας είτε ως εκτελών την επεξεργασία.

Φόρμα επικοινωνίας

Αν επιθυμείς να επικοινωνήσουμε μαζί σου, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται από εσένα μέσω της σχετικής φόρμας αλληλογραφίας, έχοντας τη συγκατάθεσή σου και ενδέχεται να περιλαμβάνουν: ονοματεπώνυμο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), άλλα στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. τηλέφωνο) καθώς και προτιμήσεις σου σχετικά με το θέμα της επικοινωνίας μας, που τηρούνται στο σύστημα αρχειοθέτησής μας.

Φόρμα εγγραφής στο Newsletter

Αν επιθυμείς να λαμβάνεις ενημερωτικό υλικό, μας παρέχεις τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σου (email) μέσω της ειδικής φόρμας εγγραφής (newsletter) και ενδέχεται μέσω αυτού να ενημερώνεις τις προτιμήσεις σου στο σύστημα αρχειοθέτησης που τηρούμε. Με τον τρόπο αυτόν, μας δίνεις τη δυνατότητα να σου στείλουμε το εν λόγω ενημερωτικό υλικό προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις σου, εξατομικεύοντας τη μη συναλλακτική επικοινωνία μας.

Πολιτική cookies

Όταν επισκέπτεσαι τον ιστότοπο ενδέχεται, κατά τη συνήθη πρακτική στο διαδίκτυο, να συλλέγουμε πληροφορίες αυτόματα, μέσω της χρήσης τεχνολογιών ανίχνευσης δεδομένων, όπως τα cookies.

Τα «μόνιμα cookies» είναι cookies που αποθηκεύονται στη συσκευή σου και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσεις το πρόγραμμα περιήγησης (web browser), σε αντίθεση με τα «cookies περιόδου λειτουργίας», τα οποία δεν αποθηκεύονται στη συσκευή σου και διαγράφονται μόλις κλείσεις το πρόγραμμα περιήγησής σου ή μετά από ορισμένο χρόνο.

Όταν επισκέπτεσαι τον ιστότοπο, ζητείται η συναίνεσή σου, σου ζητείται δηλαδή να αποδεχθείς ή να απορρίψεις τα cookies. Αυτό γίνεται για να μπορεί ο ιστότοπος να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σου για ορισμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να βελτιώσει τη λειτουργικότητά του και τη διαδραστικότητά του μαζί σου. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπο.

 • Τα «απαραίτητα cookies»είναι πληροφορίες που αποθηκεύονται στη συσκευή σου ή η πρόσβαση σε ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες στη συσκευή σου και είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου. Πρόκειται για τεχνικά cookies που απαιτούνται από ορισμένα συστήματα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και δεν έχεις τη δυνατότητα απενεργοποίησής τους, διότι χωρίς αυτά δεν θα ήταν εφικτή η παροχή υπηρεσιών του ιστότοπου προς εσένα. Τα απαραίτητα cookies μπορούν να αναγνωστούν μόνο από τον συγκεκριμένο ιστότοπο.
 • Τα «cookies τρίτων» είναι cookies που ενδέχεται να τοποθετούνται από εξωτερικές υπηρεσίες τρίτων, τις οποίες ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί. Η πολιτική χρήσης των στοιχείων που συλλέγονται μέσω αυτών ανήκει στους τρίτους. Ειδικότερα ο ιστότοπος ενδέχεται να χρησιμοποιεί:

Σκοπός τους είναι:

 • Για λόγους εσωτερικής διαχείρισης και ανάλυσης και ειδικότερα για να μας βοηθούν να αξιολογούμε τον τρόπο με τον οποίον αλληλεπιδράς με τον ιστότοπο, ως ανώνυμος χρήστης, ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας, βάσει των αναγκών σου
 • Η δημιουργία επαναληπτικής προώθησης (marketing), βάσει των δεδομένων συμπεριφοράς σου στον ιστότοπο, των δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων σου καθώς και η κοινή χρήση αυτών των στοιχείων με την υπηρεσία Google Ads
 • Η χρήση των δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων σε αναφορές της υπηρεσίας Google Analytics

Σε αυτό το πλαίσιο, τα στοιχεία που ενδέχεται να συλλέγονται είναι: η διεύθυνση IP, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείς, ο τύπος της συσκευής με την οποία συνδέεσαι, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, η διάρκεια της περιήγησής σου στον ιστότοπο, και η σειρά επίσκεψης των ιστοσελίδων του ιστότοπου.

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για εμπορική προώθηση (marketing)

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε συλλέξει για να σε ενημερώσουμε για υπηρεσίες που μπορεί να παρέχουμε στην επιχείρησή σου καθώς και για προσφορές που μπορεί να σε ενδιαφέρουν και που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου, έτσι όπως πιστεύουμε ότι διαμορφώνονται, βάσει των πληροφοριών που μας έχεις δώσει. Δεν επεξεργαζόμαστε αυτοματοποιημένα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σε αφορούν.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο διάστημα διαρκεί η επιχειρηματική μας σχέση ή για όσο διάστημα μας δώσεις τη συγκατάθεσή σου. Εάν δεν υπάρξει μεταξύ μας κάποια τέτοια σχέση ή δική σου ρητή αναφορά, τότε για την καλή οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησής μας θα διατηρήσουμε τα συλλεχθέντα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για διάστημα ενός έτους. Η διατήρησή τους πραγματοποιείται με την αυστηρή προϋπόθεση της ανωνυμοποίησης ή ψευδωνυμοποίησης των δεδομένων σου.

Δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, έχεις τα ακόλουθα δικαιώματα επί των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σε αφορούν, τα οποία μπορείς να εξασκήσεις, απλώς στέλνοντάς μας μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@cdways.com ή μέσω ταχυδρομικής επιστολής στην έδρα της εταιρείας. Θα ανταποκριθούμε μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, όχι μεγαλύτερο του ενός μήνα, στο αίτημά σου:

 • Να ζητήσεις πρόσβαση σε αυτά και να λάβεις αντίγραφο αυτών καθώς και των σχετικών με την επεξεργασία τους πληροφοριών
 • Να ζητήσεις τη διόρθωση τυχόν ανακριβών και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών στοιχείων
 • Να ζητήσεις τη διαγραφή τους
 • Να ζητήσεις τον περιορισμό της επεξεργασίας τους για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος
 • Να ζητήσεις τη φορητότητά τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (πχ CD)
 • Να εναντιωθείς στην επεξεργασία τους για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος