Σύμπραξη επιχειρήσεων με οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων στο Ιόνιο

Κωδικός πρόσκλησης: ΙΟΝ86
Σημαία της ΕΕ Σήμα ΕΣΠΑ 2014-2020 Σημαία της Ελλάδος

«Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, στους τομείς εξειδίκευσης της RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση έργων που προωθούν την ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στους τομείς που αποτελούν τομείς περιφερειακής προτεραιότητας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ήτοι:

 • Αγροδιατροφή / Γαστρονομία
 • Θαλάσσια οικονομία
 • Πράσινη / Κυκλική οικονομία
 • Πολιτισμός – Τουρισμός – Δημιουργική οικονομία
 • Υγεία – Υπηρεσίες υγείας μέσω Βιοϊατρικής

Το πλαίσιο της παρούσας δράσης αφορά συμπράξεις υφιστάμενων επιχειρήσεων και οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό η σύμπραξη περιλαμβάνει τουλάχιστον μία επιχείρηση και τουλάχιστον έναν ερευνητικό οργανισμό. Επιπλέον, στη σύμπραξη δύναται να συμμετέχει μία ή περισσότερες οντότητες που ανήκει στους Λοιπούς Φορείς, που αντιμετωπίζονται ως οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στην πρόσκληση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πράξης επιβάλλονται:

 • Συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων, εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχείρηση
 • Συμπράξεις περισσοτέρων των τεσσάρων εταίρων – φορέων, εκ των οποίων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

  «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» 2014-2020

 • Περιοχή εφαρμογής

  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 • Καθεστώς ενίσχυσης

  Καν (ΕΕ) 651/2014 ΓΑΚ


 • Χρηματοδότηση

  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ελληνικό Δημόσιο

 • Συνολική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη

  € 1.200.000

 • Όρια προϋπολογισμού κάθε πρότασης

  € 50.000 - 300.000 (εφόσον συμμετέχει μία μόνο επιχείρηση στη σύμπραξη) ή € 50.000 - 600.000 (εφόσον συμμετέχουν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις στη σύμπραξη)

Λήξη υποβολής προτάσεων

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020


Δεν δίνονται συγκεκριμένοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας. Οι επιλέξιμοι τομείς αναλύονται με βάση τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ήτοι:

 • Αγροδιατροφή / Γαστρονομία

Προτεραιότητες αποτελούν:

  • Η παραγωγή νέων προϊόντων με την αξιοποίηση της γνώσης
  • Η διαφοροποίηση του αγροδιατροφικού προϊόντος με βελτίωση της ποιότητας (καλλιεργητικές και εκτροφικές μέθοδοι, τεχνογνωσία κλπ.)
  • Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στον αγροδιατροφικό τομέα (ασφάλεια, μεταποίηση, παραγωγή)
 • Θαλάσσια οικονομία

Περιλαμβάνει την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες και οι προτεραιότητες του τομέα είναι:

  • Η διαφοροποίηση προϊόντων (νέα είδη και μεταποίηση πρωτογενών προϊόντων)
  • Η μείωση τους κόστους παραγωγής (εισαγωγή καινοτομιών σε διαδικασία αλίευσης, εκτροφής, μεταποίησης), σε συνδυασμό με την άνοδο της ποιότητας (βελτίωση των εκτρεφόμενων ειδών και την πιστοποίηση)
  • Η διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος (ιδιαίτερα των θαλάσσιων πόρων), καθώς και η συμβίωση και ανάπτυξη της συνεργασίας με άλλες οικονομικές δραστηριότητες (π.χ. τουρισμός)
 • Τουρισμός - Πολιτισμός - Δημιουργική οικονομία

Οι προτεραιότητες του τομέα είναι:

  • Η ανάπτυξη ψηφιακών (ΤΠΕ) και «καθαρών» τεχνολογιών (για την ταχύτερη προώθηση των υπηρεσιών, την αύξηση της αυτονομίας, τη μείωση του κόστους και των επιπτώσεων στο περιβάλλον)
  • Η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς του πολιτισμού, τουρισμού και δημιουργικής βιομηχανίας
  • Η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών για την ενίσχυση της εμπειρίας του χρήστη / επισκέπτη αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά, τον σύγχρονο πολιτισμό και τον τουρισμό
  • Η ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων, εφαρμογών, συστημάτων και υπηρεσιών στη δημιουργική βιομηχανία για τη δημιουργία νέων αλυσίδων αξίας στους τομείς του πολιτισμού, τουρισμού και δημιουργικής οικονομίας
 • Πράσινη / κυκλική οικονομία

Οι δράσεις εστιάζουν στην εισαγωγή «πράσινων τεχνολογιών» στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, την επανάχρηση υλικών (κυκλική οικονομία), τη διαχείριση των αποβλήτων κ.ά.

 • Υγεία - Υπηρεσίες υγείας μέσω της Βιοϊατρικής

Προτεραιότητα στον εν λόγω τομέα αποτελεί η παραγωγή νέων φαρμακευτικών προϊόντων και δραστηριοτήτων στα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν οι σημαντικές τους τεχνολογικές ικανότητες.

Με ενδιαφερει