Έργα με τεχνολογίες για ΜΜΕ της Κρήτης

Κωδικός πρόσκλησης: 2.b.1.crete
Σημαία της ΕΕ Σήμα ΕΣΠΑ 2014-2020 Σημαία της Ελλάδος

«Ψηφιακή αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης»

Ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με σκοπό την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής ΤΠΕ, ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στους παρακάτω τομείς προτεραιότητας στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), ήτοι:

 • Αγροδιατροφή
 • Ενέργεια
 • Τουρισμός
 • Περιβάλλον
 • Υγεία
 • Φάρμακα
 • Χονδρικό & Λιανικό εμπόριο
 • Υλικά - Κατασκευές
 • Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Εκπαίδευση
 • Πολιτιστικές - Δημιουργικές βιομηχανίες
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

  «Κρήτη» 2014-2020

 • Περιοχή εφαρμογής

  Περιφέρεια Κρήτης

 • Καθεστώς ενίσχυσης

  Καν (ΕΕ)1407/2013 De minimis


 • Χρηματοδότηση

  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ελληνικό Δημόσιο

 • Συνολική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη

  € 4.000.000

 • Όρια προϋπολογισμού κάθε πρότασης

  € 5.000 - 15.000

Λήξη υποβολής προτάσεων

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020


Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από επιχειρήσεις που ανήκουν στις παρακάτω ενότητες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (με αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας – ΚΑΔ). Δεν είναι επιλέξιμοι όλοι οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας μέσα σε κάθε ενότητα:

 • Μεταποίηση (10-33)
 • Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (36-39)
 • Κατασκευές (41-43)
 • Χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (45-47)
 • Μεταφορά και αποθήκευση (49-53)
 • Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (55-56)
 • Ενημέρωση και επικοινωνία (58-63)
 • Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (69-75)
 • Διοικητικές και υποστηρικτικτές δραστηριότητες (77-82)
 • Εκπαίδευση (85)
 • Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία (90-93)
 • Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (94-96)
Με ενδιαφερει